مسعود دهقانی صوفی

مسعود دهقانی صوفی

مرتبه علمی : استادیار
  • کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با کشورهای فرانسوی زبان- دانشگاه تهران
  • نماینده تحصیلات تکمیلی
  • رابط بین الملل گروه آموزشی فنی کشاورزی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فنی کشاورزی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
شماره تماس : 02136041058
Scopus
  • 337 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 322 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • رابط بین الملل گروه آموزشی فنی کشاورزی 1400←…
  • نماینده تحصیلات تکمیلی 1400←…
  • کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با کشورهای فرانسوی زبان- دانشگاه تهران 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

پسا دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی-فرآیند

… ←

B.S ، دانشگاه ارومیه ، مهندسی مکانیک بیوسیستم

… ←

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژیهای تجدیدپذیر

… ←

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی مکانیک بیوسیستم

… ←

کلمات کلیدی