پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، مدیریت

… ← 1352

کارشناسی ، تهران ، حسابداری

… ← 1373

کارشناسی ، تهران ، حسابداری

… ← 1355

فعالیت های علمی