بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084305
Scopus
  • 254 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 464 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.