بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084305
Scopus
  • 254 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 464 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.