بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084305
Scopus
  • 254 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 464 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 03 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/04 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
استنباط آماری 8101947 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/08 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
نظریه و الگوریتم های گراف 8101613 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/15 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/28 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 16 نامشخص نامشخص 3973
ارزهای رمزگذاری شده 8101911 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
استنباط آماری 8101947 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/26 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
مباحث ویژه 2 8101345 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
نظریه و الگوریتم های گراف 8101613 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه در قدرت 1 8101634 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مبانی شبکه های بی سیم 8101737 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/25(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
مباحث ویژه 3 8101453 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/28(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1