پروفایل

  • عضو کمیته سیاست داخلی کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای سیاسی

1378 ←

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیای سیاسی

1375 ←

B.S ، دانشگاه خوارزمی ، جغرافیای انسانی

1365 ←

فعالیت های علمی