بهزاد ستاری بابوکانی

بهزاد ستاری بابوکانی،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فناوری صنایع غذایی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 553 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 751 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی