علی طویلی

علی طویلی

 • عضو هیات مدیره انجمن علمی مرتعداری ایران
 • عضو هسته قطب علمی مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 • عضو هسته قطب مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 • عضو هسته جنگل و مرتع معاونت علمی ریاست جمهوری
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم
 • عضویت در کارگروه کمیته ارزیابی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی
 • عضو کمیته علمی انجمن مرتعداری ایران
 • معاون پژوهشی و فناوری دانشکده منابع طبیعی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : 225
Scopus
 • 524 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 1796 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • معاون پژوهشی و فناوری دانشکده منابع طبیعی 1398←…
 • عضویت در کارگروه پیگیری همکاریهای علمی بین المللی با اتحادیه اروپا 1398←1400
 • تمدید عضویت مدعو فرهنگستان علوم 1397←1399
 • عضو کمیته علمی انجمن مرتعداری ایران 1397←…
 • عضویت در کارگروه کمیته ارزیابی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی 1396←…
 • نماینده ھیات اجرایی جذب 1396←1398
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم 1395←…
 • عضو هسته جنگل و مرتع معاونت علمی ریاست جمهوری 1395←…
 • مسول آزمایشگاه فیزیولوژی و کشت و تکثیر گیاهان مرتعی 1395←1397
 • کمیته داوری انتخاب دانشجوی نمونه کشور در گروه کشاورزی 1392←1394
 • عضو هسته قطب مدیریت پایدار حوزه های آبخیز 1390←…
 • عضو هسته قطب علمی مدیریت پایدار حوزه های آبخیز 1389←…
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی مرتعداری ایران 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مرتعداری

1378 ← 1383

M.S ، تهران ، مرتعداری

1376 ← 1378

کارشناسی ، مازندران ، مرتع و ابخیزداری

1372 ← 1375

فعالیت های علمی