علیرضا اژدری

علیرضا اژدری،

استادیار
پردیس هنر های زیبا / دانشکده طراحی صنعتی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پلی تکنیک میلان ، طراحی صنعتی و ارتباط چندرسانه ای

1383 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، طراحی صنعتی

1378 ← 1387

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، طراحی صنعتی

1374 ← 1387

فعالیت های علمی