علیرضا آخوندی اصل

علیرضا آخوندی اصل،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084907
اتاق : -
Scopus
  • 535 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 823 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی