کامران اخباری

کامران اخباری،

دانشیار
 • تهیه کاتالوگ دانشکده شیمی
دانشکدگان علوم / دانشکده شیمی
شیمی معدنی
شماره تماس : 61113734
Scopus
 • 2450 ارجاعات
 • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

 • مدیر بخش شیمی معدنی 1399←1401
 • مدیر بخش شیمی معدنی 1397←1399
 • عضو کمیته زئولیت و مواد متخلخل انجمن شیمی ایران 1397←1399
 • عضو شورای آموزشی دانشکده شیمی 1396←1398
 • عضو کمیته زئولیت انجمن شیمی ایران 1395←1397
 • نماینده دانشکده شیمی در برگزاری نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1393←1393
 • عضو شورای آموزشی دانشکده شیمی 1393←1395
 • داور بخش پوستر در حوزه نانوشیمی پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو 1393←1393
 • استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی شیمی ورودی مهر 1393 1393←1394
 • مسئول اجرایی و مشارکت در برگزاری کارگاه با عنوان "کاربرد پراش پرتو ایکس به روش پودری برای ساختارهای نانو" 1393←1393
 • تهیه کاتالوگ دانشکده شیمی 1393←…
 • طراحی و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، شیمی معدنی

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، شیمی معدنی

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، شیمی محض

1380 ← 1384

کلمات کلیدی