علی فرازمند

علی فرازمند،(بازنشسته)

استاد
  • ، مدیر گروه سلولی و مولکولی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 495 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸

پروفایل

  • ، مدیر گروه سلولی و مولکولی 1390←…
  • ، مدیر بخش سلولی و مولکولی 1389←1391
  • ، معاون پژوهشی مرکز نشر دانشگاهی 1387←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Guelph ، زیست شناسی مولکولی-ژنتیک

1373 ← 1379

M.Sc ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی گرایش ژنتیک

1358 ← 1364

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی

1353 ← 1357

فعالیت های علمی