ابوذر نجفی

ابوذر نجفی،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
Scopus
  • 520 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 761 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی