ابوذر نجفی

ابوذر نجفی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور / پردیس ابوریحان
Scopus
  • 355 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 565 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی