محمد عبداللهی پور

محمد عبداللهی پور،

استادیار
  • استاد مشاور فرهنگی و علمی دانشجویان کارشناسی ورودی 1400
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه مهندسی آب / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
Scopus
  • 38 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 127 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • استاد مشاور فرهنگی و علمی دانشجویان کارشناسی ورودی 1400 1400←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی