سیدعبدالرضا ترابی

سیدعبدالرضا ترابی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
Scopus
  • 2937 ارجاعات
  • 30 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم مهندسی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1388 ← 1393

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1386 ← 1388

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1382 ← 1386

فعالیت های علمی