احمد سعدی

احمد سعدی،

دانشیار
 • مسئول راه اندازی و نظارت علمی رشته شیعه شناسی الکترونیکی
 • مسیول راه اندازی و نظارت علمی رشته شیعه شناسی به صورت الکترونیکی
 • دبیر شورای سیاست گذاری فرهنگی
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی

پروفایل

 • مدیر گروه شیعه شناسی 1393←1395
 • نماینده دفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 1393←1396
 • مسئول کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات فرهنگی دینی 1392←1394
 • عضو کار گروه مرکز تبادلات علمی -پژوهشی حوزه علمیه قم ودانشگاه تهران 1392←1394
 • دبیر شورای سیاست گذاری فرهنگی 1392←…
 • مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 1392←1394
 • مشاور بین الملل 1391←1393
 • مسیول راه اندازی و نظارت علمی رشته شیعه شناسی به صورت الکترونیکی 1391←…
 • مسئول راه اندازی و نظارت علمی رشته شیعه شناسی الکترونیکی 1391←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی