علی فهیم

علی فهیم،

استادیار
  • ، معاون اداری و مالی دانشکده علوم مهندسی
  • ، استاد مشاور انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : 021-6111-3597
اتاق : 315
Scopus
  • 39381 ارجاعات
  • 90 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 99166 ارجاعات
  • 143 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

  • ، استاد مشاور انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی 1398←1399
  • ، معاون اداری و مالی دانشکده علوم مهندسی 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی