احد باقرزاده خلخالی

احد باقرزاده خلخالی،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی