« بازگشت

محاسبات عددی مهندسی

نام درس محاسبات عددی مهندسی
کد درس 8202316
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز