« بازگشت

مدیریت رفتار مصرف کننده

نام درس مدیریت رفتار مصرف کننده
کد درس 4303236
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز