« بازگشت

بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی)

نام درس بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی)
کد درس 4303101
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز