« بازگشت

آینده نگاری راهبردی

نام درس آینده نگاری راهبردی
کد درس 4318093
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز