« بازگشت

آینده اندیشی از دیدگاه اسلام و ادیان

نام درس آینده اندیشی از دیدگاه اسلام و ادیان
کد درس 4318041
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز