« بازگشت

مبانی آینده پژوهی

نام درس مبانی آینده پژوهی
کد درس 4318004
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز