« بازگشت

مدیریت استراتژیک

نام درس مدیریت استراتژیک
کد درس 4316106
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز