« بازگشت

مبانی سازمان و مدیریت

نام درس مبانی سازمان و مدیریت
کد درس 4303299
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز