« بازگشت

نظریه های خط مشی گذاری عمومی با رویکرد تطبیقی(اسلام و معاصر)

نام درس نظریه های خط مشی گذاری عمومی با رویکرد تطبیقی(اسلام و معاصر)
کد درس 4302316
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز