« بازگشت

مدیریت استراتژیک پیشرفته

نام درس مدیریت استراتژیک پیشرفته
کد درس 4302207
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز