اصول و مبانی کارآفرینی

نام درس اصول و مبانی کارآفرینی
کد درس 4302242
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز