« بازگشت

طراحی ماشین های کشاورزی پیشرفته

نام درس طراحی ماشین های کشاورزی پیشرفته
کد درس 7109406
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز