« بازگشت

مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی

نام درس مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی
کد درس 7109059
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز