« بازگشت

یادگیری عمیق با کاربرد در بینائی ماشین و پردازش صوت

نام درس یادگیری عمیق با کاربرد در بینائی ماشین و پردازش صوت
کد درس 8101908
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز