« بازگشت

پردازش گفتار

نام درس پردازش گفتار
کد درس 8101882
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز