دانشجویان دکتری

علی شکوری

علی شکوری،

دانشیار
  • عضو کمیته اصلی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه روستایی
  • عضو کمیته علمی همایش ملی هنرگردی (نقش گردشگری هنری در توسعه)
  • عضو کمیته علمی و مدیریت پنل تخصصی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117833
Google Scholar
  • 184 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
نمایش 21 - 39 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 41 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار مسائل توریسم 3104157 2 04 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نابرابری و قشر بندی اجتماعی 3104129 2 04 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
اصول و برنامه ریزی توریسم 3104156 3 12 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) 1398/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 41 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) 1397/10/23 (15:30 - 17:00) ترم اول 1397
سمینار مسائل توریسم 3104212 2 12 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سمینار مسائل توریسم 3104157 2 12 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فقر و نابرابری های اجتماعی 3104181 2 41 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 1 3120067 2 61 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1397/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
نظریه ها و سیاست های رفاه اجتماعی 3104121 3 04 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نابرابری و قشر بندی اجتماعی 3104129 2 04 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/30 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
اصول مدیریت توریسم 3104207 3 12 نامشخص 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 2 3104060 2 41 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/05 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1396
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 41 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار مسائل توریسم 3104212 2 12 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1396/11/03 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار چالش های توریسم در جهان 3104175 3 12 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/11/03 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
فقر و نابرابری های اجتماعی 3104181 2 41 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) 1396/10/24 (15:30 - 17:00) ترم اول 1396
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 04 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 21 - 39 از 39 نتیجه
از 2