« بازگشت

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

نام درس مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش
کد درس 4501816
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز