« بازگشت

تجزیه و تحلیل آماری(پیش نیاز)

نام درس تجزیه و تحلیل آماری(پیش نیاز)
کد درس 4501055
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز