محمود کاظمی

محمود کاظمی،

دانشیار
  • عضو کمیته تخصصی ارتقاء رتبه کارکنان دانشگاه تهران
  • عضو کمیته ارزیابی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، اعضای غیرهیأت علمی، سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها، موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری وزارت علوم
  • رییس هیات تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان دانشگاه تهران
  • معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
نمایش 21 - 40 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قراردادها) 2105107 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق مدنی 1 2105193 2 06 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 03 هرهفته شنبه (15:00 - 18:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مسئولیت مدنی 2105165 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مسئولیت مدنی 2105165 2 04 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2104140 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مدنی 2 2105194 2 06 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قراردادها) 2105107 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف) 2105201 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق مدنی 1 2105193 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 03 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2104140 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مدنی 2 2105194 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 4 (الزامات خارج از قراردادها) 2105107 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2105178 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 08:45) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مدنی 1 2105193 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) 2105110 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق مسئولیت مدنی 2103175 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 21 - 40 از 43 نتیجه
از 3