« بازگشت

حسابرسی داخلی

نام درس حسابرسی داخلی
کد درس 4301301
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز