« بازگشت

بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی

نام درس بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی
کد درس 4301237
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز