« بازگشت

حسابرسی داخلی

نام درس حسابرسی داخلی
کد درس 4301236
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز