« بازگشت

تئوری ها و پژوهش های حسابرسی

نام درس تئوری ها و پژوهش های حسابرسی
کد درس 4301110
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز