تئوری های نوآوری مدل ها، فرآیند ها و سیاست ها

نام درس تئوری های نوآوری مدل ها، فرآیند ها و سیاست ها
کد درس 2201986
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز