« بازگشت

علوم قرآنی 3 (مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ)

نام درس علوم قرآنی 3 (مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ)
کد درس 2203177
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز