« بازگشت

تحلیل رفتاری در سازمان های اداری

نام درس تحلیل رفتاری در سازمان های اداری
کد درس 1002576
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز