« بازگشت

پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای

نام درس پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای
کد درس 4803070
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز