سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی

نام درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی
کد درس 2201792
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز