سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

نام درس سیستم های اطلاعاتی در مدیریت
کد درس 2201360
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز