الیاس سلطانی

الیاس سلطانی،

دانشیار
  • برگزاری کارگاه آموزشی (ملی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی)
  • استاد مشاور فرهنگی و علمی
  • کمیته تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : 02136040615
Scopus
  • 462 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1453 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوژی بذر 7303620 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 21 - 21 از 21 نتیجه
از 2