« بازگشت

روشهای پیشرفته آماری در صنایع غذایی

نام درس روشهای پیشرفته آماری در صنایع غذایی
کد درس 7306060
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز