« بازگشت

آمار مقدماتی

نام درس آمار مقدماتی
کد درس 6501207
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز